Všetko pod jednou strechou

Špecializované zariadenie

Služba určená pre klientov s Alzheimerovou chorobou a inými typmi demencií. Klientom sú v rámci celoročnej nepretržitej starostlivosti poskytované terapeutické prístupy zamerané na podporu vitality a kvality života.

 • Individuálny prístup s ohľadom na špeciálne potreby klientov
 • Nepretržitá 24 hodinová starostlivosť zdravotníckeho personálu a opatrovateľov
 • Bezpečné prostredie
 • Podpora v orientácii časom, priestorom a osobou
 • Asistovaná podpora pri zvládaní každodenných úkonov starostlivosti o vlastnú osobu
 • Terapie: arteterapia, ergoterapia, muzikoterapia, skupinové a individuálne cvičenia, pamäťové cvičenia

Zariadenie pre seniorov

Služba určená klientom, ktorí si chcú zachovať vitalitu, sociálne väzby  a v rámci svojich potrieb sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby. Táto služba je poskytovaná celoročnou pobytovou formou na dobu neurčitú.

 • Aktívne podieľanie sa na spoločenskom živote v zariadení aj mimo neho
 • Participácia na rozhodovaní
 • Ochrana práv klientov v rátane ich súkromia
 • Zaisťovanie bezpečného prostredia
 • Aktívna podpora rozvoja a udržiavania kontaktov klientov s rodinou, vrstovníkmi a verejnosťou
 • Zaisťovanie aktívneho využívania voľného času

Zariadenie opatrovateľskej služby

Služba určená  klientom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ktorých životná situácia neumožňuje v krátkom časovom horizonte starostlivosť zo strany rodiny. Je poskytovaná celoročnou pobytovou formou na dobu určitú.

 • Rehabilitácie pooperačných stavov
 • Krátkodobé pobyty, maximálne dva roky
 • Starostlivosť v období medzi hospitalizáciou a návratom do domáceho prostredia
 • Nepretržitá 24 hodinová starostlivosť zdravotníckeho personálu a opatrovateľov

 

Denný stacionár

Služba zameraná na klientov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.  Potrebujú starostlivosť len počas dňa, kedy rodina nedokáže napĺňať ich potreby.

 • Prevencia pred izoláciou zabezpečením sociálnych kontaktov s vrstovníkmi
 • Zmysluplné trávenie voľného času,
 • Dohľad nad liečebným režimom počas dňa
 • Podpora samostatnosti a sebaobslužných činností
 • Vytváranie nových príležitostí na aktívne prežívanie seniorského veku

Cenník služieb nájdete tu.