Ochrana osobných údajov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov a to aj v prípade, keď sa osobné informácie nezískavajú priamo od dotknutej osoby.

Vážení záujemcovia, žiadatelia, prijímatelia sociálnych služieb, zamestnanci a iné dotknuté osoby, na základe bezpečnosti spracúvania osobných údajov a splnení podmienky legislatívy Vám poskytujeme nasledovné informácie o spracúvaní osobných údajov.

 

ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI

Prevádzkovateľom osobných údajov je: Dúbravská oáza pokoja a oddychu n.o.

IČO: 45 747 431

DIČ: 2120110575

Sídlo: Plachého 3640/1D, 841 02 Bratislava – Dúbravka

zapísaný v registri neziskových organizácií číslo: OVVS-67750/468/2016-NO

Kontaktné údaje:

 • tel:                 +421 905 293 771
 • e-mail:                                jaroslav.jakubcik@dubravskaoaza.sk
 • webová stránka: http://dubravskaoaza.sk/

 

Zodpovedná osoba z hľadiska ochrany osobných údajov:

 • Jaroslav Jakubčík, riaditeľ,
 • telefón: +421 905 293 771
 • email: jaroslav.jakubcik@dubravskaoaza.sk

 

 

ZAMESTNANCI

Pre účely tohto oznámenia sa za zamestnanca považuje osoba zamestnaná v neziskovej organizácii Dúbravská oáza pokoja a oddychu n. o. , vrátane členov manažmentu a riaditeľa, zamestnancov v pracovnom pomere, osoby vykonávajúce prácu pre prevádzkovateľa na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a tiež osoba, ktorá má postavenie zamestnanca v zmysle relevantných interných predpisov neziskovej organizácie. Toto oboznámenie vysvetľuje ako bude prevádzkovateľ používať Vaše osobné údaje získané priamo od Vás alebo tretích strán.

 

 1. Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ s cieľom zabezpečenia realizácie a plnenia povinností zamestnávateľa, v súvislosti s pracovno-právnym vzťahom. Vaše osobné údaje spracúvame len na základe právneho základu (oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktoré vyplýva z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných zákonov (napr. Zákonník práce), alebo súhlas dotknutej osoby.

 1. Ako a na aký účel získava spracúva prevádzkovateľ Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu na príslušný účel.

Zamestnávateľ bude spracúvať Vaše údaje na nasledovné účely (právny základ): (právny základ je          podrobne uvedený v prílohe č. 1)

 • Personalistika. Vedieme osobné záznamy o všetkých našich zamestnancoch.  (1.1. až 1.13.);
 • Manažment. Zaoberáme sa každodenným riadením ľudských zdrojov (human resources – HR), otázok, ako napr. zabezpečenie riadneho obsadzovania pozícií (1.1., 1.7.);
 • Adaptácia. Spracúvame Vaše osobné údaje pri Vašom nástupe k nám, aby sme zaistili, že ste na svoju pozíciu riadne vyškolený a vybavený (1.1, 1.7., 1.11.);
 • Vyplácanie mzdy a dôchodku a poskytovanie ďalších výhod. Vaše údaje spracúvame, aby sme Vám mohli vyplácať mzdu, prispievať na dôchodok a poskytovať ďalšie výhody (viazané na Váš výkon) (1.1 až 1.13.);
 • Dane a sociálne poistenie. Z účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňových predpisov a iných predpisov spojených so sociálnym zabezpečením a poistením sme povinní spracovávať určité osobné údaje (1.2 až 1.6, 1.8., 1.9., 1.12., 1.13);
 • Zabezpečenie komunikačných a informačných technológií. Poskytujeme vám IT vybavenie a služby, ktoré potrebujete pre výkon svojich povinností pre spoločnosť, ako napr. firemný mobilný telefón alebo emailové konto. Aby sme to mohli zrealizovať, musíme spracovať Vaše osobné údaje (1.1.).
 • Komunikácia/IT monitoring. Budeme monitorovať komunikáciu a využívanie siete, aby sme zabezpečili naše IT prostredie (IT – informačné technológie) a infraštruktúru siete (plnenie povinnosti prevádzkovateľa zabezpečiť ochranu osobných údajov, najmä ich integritu, dôvernosť a dostupnosť a zamedziť neželaným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb), a tiež aby sme zabezpečili, že naši zamestnanci tieto zariadenia využívajú spôsobom, ktorý je v súlade s platnými zákonmi a internými predpismi (1.1., 2. ) .
 • Riadenie výkonu a vzdelávania. Aby sme zabezpečili Váš primeraný výkon, vykonávame hodnotenia výkonu. Okrem toho sa tiež snažíme podporovať rast našich zamestnancov tým, že poskytujeme alebo navrhujeme kurzy a školenia (1.1, 1.7.);
 • Vytváranie zdravého a bezpečného pracoviska. Chceme, aby boli naši zamestnanci zdraví a cítili sa bezpečne. Preto môžeme spracovávať osobné údaje našich zamestnancov, aby sme mohli zanalyzovať, ako možno zlepšiť kvalitu ich práce a znížiť akékoľvek potenciálne nezdravé vplyvy (1.1., 1.9., 1.10., 1.11). Taktiež uplatňujeme bezpečnostné opatrenia, aby sme zaistili bezpečnosť našich zamestnancov, návštevníkov a majetku (1.1, 2.);
 • Nábor zamestnancov. Spracovávame Vaše informácie už keď sa uchádzate o pracovnú pozíciu u  prevádzkovateľa. Môžeme tiež prejsť záznamami zamestnancov, aby sme zistili, či máme v našej organizácii ľudí, ktorí sú vhodní na obsadenie príslušného pracovného miesta (2.,4.).
 • Riešenie sporov a vyšetrovanie priestupkov a porušení pracovnej disciplíny. Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia rôznych zamestnaneckých sporov, sťažností alebo iných právnych sporov a postupov, resp. ak máme podozrenie na porušenie pracovnej disciplíny, alebo zo spáchania priestupku, ktorými by sme sa chceli a ktorými sme oprávnení ďalej sa zaoberať (1.1, 1.7., 1.10., 1.11.);
 • Dodržiavanie zákona. Možno budeme musieť spracovávať Vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon, resp. aby sme splnili rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu (iné osobitné predpisy, ktoré nevieme vopred identifikovať, napríklad zákon o Policajnom zbore).

 

 1. Aké osobné údaje bude o Vás prevádzkovateľ spracúvať?

Spracúvame o Vás nasledujúce údaje:

 • Osobné kontaktné údaje– napríklad Vaše meno, adresa, emailová adresa, telefónne číslo;
 • Pracovné kontaktné údaje – napríklad adresa n.o., pracovná emailová adresa a telefónne číslo, miesto výkonu práce;
 • Osobné údaje – napríklad pohlavie, rodinný stav, titul, dátum narodenia, miesto narodenia, národnosť a rodné číslo (resp. národné identifikačné číslo), číslo dokladu totožnosti, miesto trvalého pobytu prípadne prechodného pobytu, prípadne doručovacia adresa, štátne občianstvo,  fotografia
 • Zmluvné údaje – napríklad obsah pracovnej zmluvy;
 • Informácie o členoch rodiny a rodinných príslušníkoch – napríklad kontakt pre prípad núdze, údaje o partneroch a deťoch z dôvodu uplatnenia si daňových zvýhodnení (počet detí, dátum narodenia a rodné čísla detí);
 • Platobné informácie – napríklad číslo bankového účtu a žiadosti o náhradu výdavkov a platieb;
 • Podrobnosti o Vašej pozícii – napríklad názov pozície, oddelenie, zaradenie a zodpovednosti;
 • Informácie týkajúce sa odmeňovania, dôchodkového zabezpečenia a iných výhod– napríklad Vaša

mzda, dohodnuté bonusy, firemné vozidlo a penzijný plán; zdravotné znevýhodnenie a druh poberaného dôchodku

 • Podrobnosti ohľadom odpracovaných hodín, dovolenky a (ošetrenie lekárom) voľna (PN) – napríklad Váš pracovný rozvrh, nárok na dovolenku, neprítomnosť z dôvodu PN;
 • Informácie týkajúce sa vzdelania, odbornej prípravy a kariérneho rozvoja – napríklad informácie o Vašom predchádzajúcom vzdelaní a odborné pozadie, akékoľvek kurzy alebo školenia, ktoré ste absolvovali, resp. získané certifikáty.
 • Výkon a hodnotenia – napríklad obsah Vašich hodnotení výkonu, číselné a iné informácie súvisiace s Vašim pracovným výkonom;
 • Zverený majetok – napríklad informácie o majetku zamestnávateľa, ktorý vám bol poskytnutý na používanie, ako napr. firemný telefón, notebook, počítač…
 • Údaje o korešpondencii a komunikácii – napríklad e-mailová korešpondencia z pracovnej alebo súkromnej e-mailovej adresy, internetové dátové prenosy a IP adresa;
 • Digitálne prístupové práva – napríklad Vaše prístupové práva k rôznym aplikáciám v rámci IT infraštruktúry zamestnávateľa, resp. v rámci infraštruktúry prevádzkovateľa;
 • Informácie týkajúce sa bezpečnosti – napríklad číslo Vašej prístupovej karty, informácie o tom, či sa nachádzate v budove a záznamy KIS;
 • Údaje pre účely zabezpečenia zdravotnej služby – napríklad informácie o posúdené spôsobilosti na výkon práce;
 • Údaje potrebné pre účely úrazového poistenia – napríklad meno, pracovná pozícia;

 

Citlivé osobné údaje dotknutej osoby predstavujúce osobitné kategórie osobných údajov budeme spracovávať len na účely striktne spojené s riadnym výkonom našich povinností ako Váš zamestnávateľ a v rozsahu, ktorý umožňujú alebo vyžadujú platné právne predpisy. Budeme spracovávať tieto typy citlivých osobných údajov: údaje o Vašom zdravotnom stave, v rozsahu posúdenia jeho zdravotnej spôsobilosti na výkon práce podľa pracovnej zmluvy. Tieto informácie predstavujú osobný údaj zvláštnej kategórie v zmysle čl. 9 Nariadenia, pričom na ich spracúvanie pre uvedený účel nie je potrebný súhlas zamestnanca.

 

 1. Vykonáva prevádzkovateľ profilovanie?

 

Prevádzkovateľ zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie.  V rámci spracúvania personálnej agendy však používame tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie. Automatizované spracúvanie je také spracúvanie osobných údajov, pri ktorom sú používané výhradne automatické informačné systémy, napríklad IT aplikácie, softvér, elektronické kalkulačky a pod. Profilovanie používame pre dokonalejšie a rýchlejšie spracovanie personálnej, mzdovej, daňovej a odvodovej agendy. Automatizované procesy v rámci informačných systémov sú využívané za účelom vyhodnotenia Vašich konkrétnych osobných podmienok. Cieľom profilovania je poskytnutie rýchleho a kvalitného spracovania personálnej agendy.

 

 1. Kto bude mať prístup k Vašim osobným údajom?

Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

Zamestnávateľ môže zdieľať Vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

 • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb pre našu neziskovú organizáciu – sprostredkovatelia. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní; môže ísť napríklad o advokátov, účtovníkov, daňových poradcov, personálnych poradcov,  spoločnosti zabezpečujúce prevádzku, správu a zabezpečenie budov a informačných systémov, poskytovateľov IT služieb a správy webového sídla.
 • K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci, podľa ich zaradenia, len na účely plnenia pracovných povinností. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti;
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu, Vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými verejnými orgánmi.

 

 1. Kde budú Vaše osobné údaje spracúvané?

Osobné údaje dotknutých osôb spracúva prevádzkovateľ  v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru ( ďalej ako „EHP“), ale aj mimo neho, a to príjemcami podľa bodu 5.  Prevádzkovateľ ani sprostredkovatelia podieľajúci sa na spracúvaní osobných údajov zamestnancov neposkytujú osobné údaje zamestnancov do krajín mimo Európskej únie.

 1. Aké sú Vaše práva vo vzťahu k Vašim osobným údajom?

V zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov má dotknutá osoba   tieto práva:

 

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.

Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na nápravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. ( napr. fotografia)

Právo  namietať

Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, ak sa vykonáva, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Prevádzkovateľ zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.

Právo odvolať súhlas

Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov (napr. Fotografia na účely propagácie)

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu (kontaktné údaje sú uvedené vyššie). Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je :

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;

tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

https://dataprotection.gov.sk,

 

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.

 

 1. Ako dlho uchováva prevádzkovateľ Vaše osobné údaje?

                Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania ako sú uvedené v tomto poučení.

Osobné údaje spracovávané pre účely plnenia právnych povinností sú spracovávané po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom.

To znamená, že Vaše údaje uchováme počas trvania Vášho zamestnaneckého pomeru. Pokiaľ je to možné, údaje vymažeme ešte počas trvania Vášho zamestnania, akonáhle už nebudú potrebné.

V každom prípade, Vaše osobné záznamy vymažeme: odvody do ZP (zákon o zdravotnom poistení) po dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu a po uplynutí lehoty 50 rokov, Mzdové listy 50 rokov, Výplatné listiny 10 rokov, Osobné spisy zamestnancov 70 rokov, Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie 10 rokov, Nemocenské poistenie – dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny 10 rokov po skončení zamestnaneckého pomeru, pokiaľ osobitný predpis nevyžaduje ich ďalšie uchovávanie. Lehoty uchovávania jednotlivých dokumentov súvisiacich s realizáciou pracovnoprávneho vzťahu sú uvedené v registratúrnom pláne zamestnávateľa, ktorý je k dispozícii u prevádzkovateľa.

V prípade udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov je lehota na vymazanie bez zbytočného odkladu od odvolania súhlasu ( v prípade, ak je to technicky možné) a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov.

Okrem toho môžeme Vaše osobné údaje spracúvať po dlhšiu dobu po ukončení zamestnania v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie Vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje sú tiež zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

 

 

ŽIADATELIA, ZÁUJEMCOVIA A PRIJÍMATELIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB a INÉ DOTKNUTÉ OSOBY

Pre účely tohto oznámenia sa záujemcu považuje osoba, ktorá prejaví predbežný záujem o poskytnutie informácií o službách poskytovaných Dúbravskou oázou pokoja a oddychu n.o. , za žiadateľa považuje osoba, ktorá požiada o poskytovanie služieb v zariadení Dúbravskej oázy pokoja a oddychu n.o., prijímateľom sociálnej služby je  fyzická osoba, ktorej sa za podmienok ustanovených zákonom o sociálnych službách poskytuje sociálna služba v zariadení Dúbravskej oázy pokoja a oddychu n.o. Dotknutou osobou každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, Toto oboznámenie vysvetľuje ako bude prevádzkovateľ používať Vaše osobné údaje získané priamo od Vás alebo tretích strán.

 

 1. Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ predovšetkým s cieľom zabezpečenia realizácie a plnenia povinností poskytovateľa sociálnych služieb a doplnkových služieb. Vaše osobné údaje spracúvame len na základe právneho základu (oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktoré vyplýva z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných zákonov (napr. Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) alebo súhlas dotknutej osoby.

 

 1. Ako a na aký účel získava spracúva prevádzkovateľ Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu na príslušný účel.  Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak ich spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu; inak povedané, jedným z možných právnych základov pre spracúvanie osobných údajov je aj osobitný zákon.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

 1. Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti Vedenie evidencie prijímateľov sociálnych služieb, ktorým sú poskytované sociálne služby je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov

 

V prípade prevádzkovateľa zariadenia pre seniorov je právnym základom na spracúvanie osobných údajov zákon o sociálnych službách. Rozsah spracúvaných osobných údajov pre potreby sociálnej dokumentácie je uvedený v § 94c ods. 1,2,3 zákona o sociálnych službách.

Podľa § 94c ods. 3 zákona o sociálnych službách poskytovateľ sociálnej služby spracúva osobné údaje podľa odseku 3 o osobách podľa odseku 2 na účely a v rozsahu potrebnom na

 1. a) uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa § 74,
 2. b) uzatvorenie zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 11 a 12,
 3. c) vedenie registra obmedzení podľa § 10,
 4. d) ubytovanie pre člena rodiny, partnera alebo fyzickú osobu, ktorú si prijímateľ sociálnej

služby sám určí podľa § 61 ods. 4,

 1. e) označenie miesta poskytovania sociálnej služby podľa § 67,
 2. f) platenie úhrady za poskytovanú sociálnu službu uvedenú v § 31, 34 až 41 podľa § 72, 72a a 73,
 3. g) vykonávanie osobnej asistencie prostredníctvom agentúry osobnej asistencie,
 4. h) vykonávanie tlmočníckej služby prostredníctvom agentúry tlmočníckej služby,
 5. i) vedenie evidencie prijímateľov sociálnej služby podľa § 95.

 

Prevádzkovateľ  zároveň informuje, že poskytovateľ sociálnej služby spracúva podľa ods. 2 § 94c zákona o sociálnych službách osobné údaje o týchto osobách:

 1. žiadateľovi o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a prijímateľovi sociálnej služby a ich zákonných zástupcoch a o dieťati žiadateľa o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uvedenej v § 31, 32, 32a a 32b,
 2. fyzických osobách, ktorých príjmy sa so žiadateľom o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby alebo s prijímateľom sociálnej služby spoločne posudzujú a spoločne započítavajú podľa § 72a ods. 8, a ich zákonných zástupcoch,
 3. fyzickej osobe, ktorá platí úhradu za sociálnu službu za prijímateľa sociálnej služby alebo jej časť podľa § 73 ods. 11,
 4. zaopatrených plnoletých deťoch a rodičoch prijímateľa sociálnej služby a fyzických osobách, ktorých príjmy sa s nimi spoločne posudzujú a spoločne započítavajú podľa § 72a ods. 8 a § 73 ods. 12, a ich zákonných zástupcoch,
 5. členovi rodiny, partnerovi alebo fyzickej osobe, ktorú si prijímateľ sociálnej služby sám určí pri jej ubytovaní podľa § 61,
 6. fyzickej osobe, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby pri označení miesta poskytovania sociálnej služby podľa § 67,
 7. fyzickej osobe, ktorá vykonáva osobnú asistenciu prostredníctvom agentúry osobnej asistencie,
 8. fyzickej osobe, ktorá vykonáva tlmočnícku službu prostredníctvom agentúry tlmočníckej služby.

 

 1. Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti evidencie uchádzačov o sociálne služby je na účely predzmluvných vzťahov, kde u vybratých uchádzačov bude uzatvorená zmluva. Poskytnutie osobných údajov je potrebné na predzmluvné vzťahy; v prípade neposkytnutia údajov nie je možné uchádzača o poskytovanie sociálnej služby zaradiť do zoznamu uchádzačov. Právnym základom spracúvania osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b)

Nariadenia.

 

 1. Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti účtovníctva a obchodnej agendy je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov (zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, a podobne). Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je

plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

 

 1. Účelom evidencie a kontroly jednorazového vstupu fyzických osôb do priestorov prevádzkovateľa je ochrana majetku v monitorovanom priestore, ochrana zdravia fyzických osôb nachádzajúcich sa v tomto priestore, ako aj ochrana verejného poriadku. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je právo na ochranu majetku, bezpečnosti, zdravia a právo na kontrolu vstupu fyzických osôb do priestorov prevádzkovateľa všeobecne i v rovine organizačného bezpečnostného opatrenia.

 

 1. Aké osobné údaje bude o Vás prevádzkovateľ spracúvať?

V prípade prejavenia predbežného záujmu a udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov dotknutou osobou spracúvame o záujemcoch nasledujúce údaje:

 • Osobné kontaktné údaje– napríklad Vaše meno a priezvisko, e- mailová adresa, telefónne číslo;
 • Osobné údaje osoby, ktorá sa informuje – meno a priezvisko tejto osoby v prípade vyplnenia formulára na webovej stránke prevádzkovateľa, vzťah k dotknutej osobe t.j. k osobe ktorej má byť poskytnutá sociálna služba;
 • Osobné údaje – napríklad pohlavie, vek;
 • Údaje o požadovaných službách – údaj o požiadavke na dĺžku umiestnenia dotknutej osoby a o požiadavke na typ umiestnenia dotknutej osoby, údaje o požadovaných poskytovaných službách (napr. masáž, vodné procedúry, elektroliečba, magnet, ultrazvuk a pod.)
 • Iné dôležité informácie o dotknutej osobe – napríklad špecifické požiadavky, diétny režim

 

Citlivé osobné údaje dotknutej osoby predstavujúce osobitné kategórie osobných údajov budeme spracovávať len na účely striktne spojené s posúdením možnosti umiestnenia v zariadení prevádzkovateľa, kontaktovania záujemcu  a v rozsahu, ktorý umožňujú alebo vyžadujú platné právne predpisy. Budeme spracovávať tieto typy citlivých osobných údajov: údaje o zdravotnom stave dotknutej osoby, diagnóze a stupni odkázanosti v rozsahu posúdenia zdravotnej spôsobilosti na účely zhodnotenia možnosti podania žiadosti o posúdenie odkázanosti.

 

Spracúvame o klientoch resp. prijímateľoch sociálnych služieb nasledujúce údaje:

 1. údaje o prijímateľoch sociálnych služieb
 2. meno, priezvisko a titul,
 3. adresa trvalého alebo prechodného pobytu okrem fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. f),
 4. rodné číslo, ak je pridelené a dátum narodenia okrem fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. f),
 5. rodinný stav fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a), b) a d) okrem zákonných zástupcov,
 6. štátne občianstvo okrem fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. f),
 7.    sociálne postavenie fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a), b) a d) okrem zákonných zástupcov,
 8. údaje o príjme fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a), b) a d) okrem zákonných zástupcov,
 9. údaje o hnuteľnom majetku, nehnuteľnom majetku a iných majetkových právach fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a), b) a d) okrem zákonných zástupcov,
 10. údaje o zdravotnom stave v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu poskytovania sociálnej služby u fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a) okrem zákonných zástupcov,
 11. telefónne číslo, adresa pobytu a elektronická adresa okrem fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. f),
 12. ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracúvania a sú nevyhnutné na účel uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, platenia úhrady za sociálnu službu a poskytovania sociálnej služby.

 

 1. Údaje o identifikácii príbuzných a blízkych osôb prijímateľa sociálnych služieb (meno a priezvisko, trvalé bydlisko, telefonický kontakt a e-mail na účely komunikácie).

 

Citlivé osobné údaje klientov a príjemcov sociálnej služby predstavujúce osobitné kategórie osobných údajov spracovávame len na účely striktne spojené s riadnym výkonom našich povinností ako poskytovateľa sociálnej služby a plnenia povinností zo zmluvy najmä zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb a zmluvy o poskytovaní doplnkových služieb a v rozsahu, ktorý umožňujú alebo vyžadujú platné právne predpisy. Budeme spracovávať tieto typy citlivých osobných údajov: údaje o zdravotnom stave dotknutej osoby, diagnóze a stupni odkázanosti v rozsahu posúdenia zdravotnej spôsobilosti na účely podania žiadosti o posúdenie odkázanosti.

 

 1. Vykonáva prevádzkovateľ profilovanie?

V rámci poskytovania našich služieb používame tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie. Automatizované spracúvanie je také spracúvanie osobných údajov, pri ktorom sú používané výhradne automatické informačné systémy, napríklad IT aplikácie, softvér, elektronické kalkulačky a pod. Profilovanie používame pre dokonalejšie a rýchlejšie poskytovanie našich služieb. Automatizované procesy v rámci informačných systémov sú využívané za účelom vyhodnotenia Vašich konkrétnych osobných podmienok. Cieľom profilovania je poskytnutie kvalitných služieb presne podľa Vašich predstáv.

 

 1. Kto bude mať prístup k Vašim osobným údajom?

Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

Zamestnávateľ môže zdieľať Vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

 • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb pre našu neziskovú organizáciu – sprostredkovatelia. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní; môže ísť napríklad o advokátov, účtovníkov, daňových poradcov, audítorov, personálnych poradcov,  spoločnosti zabezpečujúce prevádzku, správu a zabezpečenie budov a informačných systémov, poskytovateľov IT služieb a správy webového sídla.
 • K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci, podľa ich zaradenia, len na účely plnenia pracovných povinností. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti;
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu, Vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi alebo klientmi, príbuznými, daňovými úradmi, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní, súdmi, obcami alebo vyššími územnými celkami alebo inými verejnými orgánmi.

 

 1. Kde budú Vaše osobné údaje spracúvané?

Osobné údaje dotknutých osôb spracúva prevádzkovateľ  v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru ( ďalej ako „EHP“), ale aj mimo neho, a to príjemcami podľa bodu 5.  Prevádzkovateľ ani sprostredkovatelia podieľajúci sa na spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb poskytujú osobné údaje do krajín mimo Európskej únie.

 1. Aké sú Vaše práva vo vzťahu k Vašim osobným údajom?

V zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov má dotknutá osoba tieto práva:

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.

Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na nápravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. ( napr. fotografia)

Právo  namietať

Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, ak sa vykonáva, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Prevádzkovateľ zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.

Právo odvolať súhlas

Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov (napr. Fotografia na účely propagácie) bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

 1. a) emailovou správou zaslanou na adresu jaroslav.jakubcik @dubravskaoaza.sk
 2. b) telefonicky +421 905 293 771 alebo
 3. c) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa (na obálke uveďte text „GDPR ‑ odvolanie súhlasu“).

 

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu (kontaktné údaje sú uvedené vyššie). Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;

tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

https://dataprotection.gov.sk,

 

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.

 

 1. Ako dlho uchováva prevádzkovateľ Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania ako sú uvedené v tomto poučení.

 

Osobné údaje spracovávané pre účely plnenia právnych povinností sú spracovávané po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom.

To znamená, že Vaše údaje uchováme počas trvania Vášho zamestnaneckého pomeru. Pokiaľ je to možné, údaje vymažeme ešte počas trvania Vášho zamestnania, akonáhle už nebudú potrebné.

V každom prípade, Vaše osobné záznamy vymažeme: Zdravotné karty (po úmrtí) 20 rokov, výkazy o stave a pohybe obyvateľov 10 rokov, ambulantné knihy 10 rokov, evidencia dovoleniek prijímateľov sociálnych služieb 3 roky, ošetrovateľské dokumentácia 10 rokov, doklady o nákupoch a iných výdavkoch prijímateľov sociálnych služieb 10 rokov, osobné spisy PSS 10 rokov, kmeňová kniha PSS 5 rokov, ostatná korešpondencia 5 rokov, register telesného a netelesného obmedzenia 10 rokov, register pozostalostí 10 rokov, register zmlúv o úschove 10 rokov, register zmlúv o poskytovaní soc. služby 10 rokov, pokiaľ osobitný predpis nevyžaduje ich ďalšie uchovávanie.

V prípade udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov je lehota na vymazanie bez zbytočného odkladu od odvolania súhlasu ( v prípade, ak je to technicky možné) a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov.

Okrem toho môžeme Vaše osobné údaje spracúvať po dlhšiu dobu po ukončení poskytovania služieb alebo trvania zmluvného vzťahu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu (napr. uplatnenie právneho nároku) alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie Vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje sú tiež zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ bude tento dokument pravidelne aktualizovať.

Stav ku dňu 01.09.2018

PRÍLOHA č. 1

Zoznam právnych základov, ktoré oprávňujú spoločnosť spracúvať osobné údaje o zamestnancovi.

 1. Zákon resp. osobitný predpis
1.1. zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
1.2. zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1.3. zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
1.4. zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
1.5. zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov
1.6.  zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1.7. zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1.8. zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1.9. zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
1.10.         zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1.11.         zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1.12.         zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
1.13.         zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

 

 1. Oprávnený záujem prevádzkovateľa
 • Zamestnávateľ je oprávnený za účelom svojich oprávnených záujmov či záujmov tretej strany spracúvať osobné údaje zamestnanca v nasledujúcom rozsahu a na nasledujúce účely:

 

 • telefónne číslo a súkromnú e-mailovú adresu zamestnanca za účelom zaistenia komunikácie a poskytovania informácií medzi zamestnávateľom a zamestnancom, najmä počas práceneschopnosti zamestnanca
 • použitie, prípadne vyhotovenie portrétovej fotografie zamestnanca a jej zverejnenie za účelom identifikácie zamestnanca ostatnými zamestnancami zamestnávateľa; umiestnenie fotografie do priestorov zamestnávateľa za účelom označenia a identifikácie kancelárií zamestnancov,
 • telefónne číslo a súkromnú e-mailovú adresu zamestnanca za účelom zaistenia komunikácie a poskytovania informácií medzi zamestnávateľom a zamestnancom, najmä počas práceneschopnosti zamestnanca,
 • vyhotovenie kamerového záznamu zamestnanca vo vstupných priestoroch zamestnávateľa za účelom ochrany majetku zamestnávateľa a zaistenia bezpečnosti vyhotovenie audio nahrávok zamestnanca pri telefónnych hovoroch za účelom zlepšovania kvality služieb a riešenia reklamačných konaní zamestnávateľa;
 1. Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu zamestnanca
 • V prípade udelenia súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov nasledujúce účely:

 

 • vyhotovenie a použitie zamestnávateľom vyhotovených fotografií, video a audio nahrávok zamestnanca na interné a bezpečnostné účely a za účelom propagácie zamestnávateľa a jeho produktov prípadne ním ponúkaných služieb, zverejňovanie informácií o organizovaných podujatiach, aktivitách prevádzkovateľa so zámerom budovať jeho dobré meno

 

 • Osobný údaj v prípade udelenia súhlasu dotknutej osoby je získaný od samotného zamestnanca, pričom je prístupný všetkým ostatným zamestnancom zamestnávateľa. Zamestnávateľ je oprávnený osobný údaj podľa tohto článku sprístupňovať tretím osobám iba z dôvodu naplnenia účelov uvedených v bode 3.1.1 tohto dokumentu

 

 • Súhlas podľa tohto článku je udelený na dobu trvania pracovného pomeru zamestnanca. Zamestnanec má však právo súhlas kedykoľvek odvolať písomným alebo osobným oznámením svojmu nadriadenému zamestnancovi alebo osobe poverenej v rámci zamestnávateľa vedením agendy osobných údajov. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov do okamihu odvolania. Neudelenie alebo odvolanie súhlasu nemá žiadny vplyv na práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa z pracovného pomeru

 

 • Zamestnávateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje zamestnanca manuálne alebo automatizovane prostredníctvom vlastných zamestnancov, prípadne prostredníctvom špecializovanej spoločnosti v postavení sprostredkovateľa osobných údajov (najmä zaistenie BOZP, požiarnej ochrany). Osobné údaje budú spracúvané vo forme zabezpečených databáz a budú ukladané v osobných spisoch s obmedzeným prístupom tretích osôb.

 

 • Zamestnávateľ chráni spracúvané osobné údaje pomocou organizačných, fyzických a softwarových prostriedkov ochrany, najmä prostredníctvom nastavenia prístupových práv zamestnancov k príslušným informačným systémom, fyzickým zabezpečením priestorov zamestnávateľa a dátových nosičov a prostriedkami softwarovej ochrany pred neoprávneným prístupom k dátam prostredníctvom siete internet. Zásady všeobecnej dátovej a informačnej bezpečnosti stanoví zamestnávateľ samostatným dokumentom.

 

 1. Spracúvanie osobných údajov z dôvodu plnenia zmluvnej povinnosti
 • Zamestnávateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje zamestnanca v rozsahu:

 

 • identifikačných údajov zamestnanca, dohodnutého druhu práce a dohodnutého miesta výkonu práce pre účely uzatvorenia dohôd o hmotnej zodpovednosti, o zodpovednosti za stratu zverených predmetov, dohôd o zrážkach zo mzdy alebo ďalších dohôd, ktorých uzatvorenie umožňuje zákonník práce, a pre účely plnenia týchto dohôd.

 

 • Zamestnávateľ je ďalej oprávnený spracúvať osobné údaje zamestnanca v rozsahu:

 

 • jeho identifikačných údajov, dohodnutého druhu práce dohodnutého miesta výkonu práce pre účely evidencie odovzdaných prístupových a bezpečnostných prostriedkov na zabezpečenie vstupu zamestnanca do priestorov zamestnávateľa, ktoré sú zamestnancovi poskytnuté na základe samostatných dohôd o odovzdaní týchto prostriedkov.

 

 • Spracúvanie osobných údajov podľa bodu 3 tohto dokumentu je zamestnávateľ oprávnený vykonávať za účelom uzatvorenia predmetných dohôd a ich následného plnenia, pričom doba spracúvania je obmedzená dobou trvania dohody, prípadne dobou nevyhnutnou pre vyriešenie nárokov ktorejkoľvek strany vyplývajúcich z dohody, ak po ukončení dohody takéto nároky pretrvávajú.

 

 • Poskytnutie osobných údajov zamestnávateľovi za účelom popísaným v bodu 3 tohto dokumentu je pre zamestnanca povinné, bez týchto údajov nemôže zamestnávateľ so zamestnancom riadne uzatvoriť predmetné dohody a plniť povinnosti a uplatňovať práva z nich vyplývajúce