Zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov

Služba určená klientom, ktorí si chcú zachovať vitalitu, sociálne väzby  a v rámci svojich potrieb sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby. Táto služba je poskytovaná celoročnou pobytovou formou na dobu neurčitú.

  • Aktívne podieľanie sa na spoločenskom živote v zariadení aj mimo neho
  • Participácia na rozhodovaní
  • Ochrana práv klientov vrátane ich súkromia
  • Zaisťovanie bezpečného prostredia
  • Aktívna podpora rozvoja a udržiavania kontaktov klientov s rodinou, vrstovníkmi a verejnosťou
  • Zaisťovanie aktívneho využívania voľného času