• Základné sociálne poradenstvo s individuálnym rozvojovým plánom pre každého klienta
  • Sociálna rehabilitácia
  • Opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť
  • Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby
  • Pracovné terapie
  • Záujmové činnosti
  • Úschova cenných vecí