Denný stacionár

Denný stacionár

Služba zameraná na klientov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.  Potrebujú starostlivosť len počas dňa, kedy rodina nedokáže napĺňať ich potreby.

  • Prevencia pred izoláciou zabezpečením sociálnych kontaktov s vrstovníkmi
  • Zmysluplné trávenie voľného času,
  • Dohľad nad liečebným režimom počas dňa
  • Podpora samostatnosti a sebaobslužných činností
  • Vytváranie nových príležitostí na aktívne prežívanie seniorského veku